نظافت ادارات

نظافت ادارات تهران

نظافت ادارات در تهران ، توسط شرکت خدماتی و نظافتی گسترش پاکان تهران انجام می شود .

برخی ادارات برای انجام امور خدماتی و نظافتی خود نیروی نظافتچی را استخدام می کنند ، اما هستند اداراتی که برای انجام نظافت کلی و کارهای خدماتی نیازمند نیرو هستند .

این ادارات می توانند از طریق تماس با گسترش پاکان جهت انجام نظافت ادارات درخواست نیرو کنند.

نظافت ادارات توسط گسترش پاکان تهران چگونه انجام می شود؟

نظافت ادارات در تهران به دو صورت توسط شرکت خدماتی و نظافتی گسترش پاکان انجام می شود .

1- به صورت سفارش از قبل تعیین شده .

2- به صورت قراردادی که به صورت دوره ای انجام می شود .

نحوه اعزام نیروی نظافتچی

بعد از ثبت سفارش و یا عقد قرارداد ، شرکت گسترش پاکان ، نیرو یا نیروهای نظافتچی را در زمان تعیین شده جهت نظافت اداره اعزام می کند .

بسته به درخواست ادارات و میزان مساحت و تعداد اتاق ها ؛ جهت نظافت ادارات از یک نفر تا چند نفر نظافتچی به محل اعزام می گردد

نظافت ادارات